ปลัดเทศบาล

นางสาวสาธิตา  ชยารักษ์

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาล

สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.237.71.23
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

รหัสลับ: :
รหัสลับ:
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่ :


สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 14
3.237.xx.xx
185.191.xxx.xx
185.191.xxx.xx
46.250.xxx.xx
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 14
 ลักษณะเศรษฐกิจ


เศรษฐกิจ

๑  อาชีพ 

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลอุดมธรรม ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและร้อยละ ๑๐ ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลาง ขนาดเล็กบางส่วนค้าขาย รับจ้าง รับราชการ ฯลฯ

๒  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลอุดมธรรม

-   ธนาคาร                  -   แห่ง

-   โรงแรม                  ๑   แห่ง

-   ปั๊มน้ำมัน                 ๓   แห่ง

-   โรงงานอุตสาหกรรม    ๑    แห่ง

-   โรงสีขนาดเล็ก          ๓๘  แห่ง

-   ฟาร์มสุกร                ๕    แห่ง

-   ฟาร์มเลี้ยงไก่            ๕    แห่ง

-   อู่ซ่อมรถ                 ๑๑   แห่ง

-   ร้านค้า                   ๑๐๖  แห่ง       

๓ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน ได้แก่ กลุ่มทุกประเภท ๒๙ กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม

๓.๑ กลุ่มอาชีพ ๒๕ กลุ่ม คือ

          - กลุ่มผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ ๒

          - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัว หมู่ที่ ๒

          - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น หมู่ที่ ๒

          - กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนสวนใหม่ หมู่ที่ ๓

          - กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองลิง หมู่ที่ ๔

          - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมู หมู่ที่ ๔

          - กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๕

          -  กลุ่มลี้ยงวัวบ้านระโยงใหญ่ หมู่ที่ ๖

          -  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสุกร หมู่ที่ ๖

          -  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านตะเคียน หมู่ที่ ๘

          - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ ๘

          -  กลุ่มเลี้ยงสุกรหมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ กลุ่ม

          - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ หมู่ที่ ๑๑

          - กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านตาเบ้า หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ กลุ่ม

          - กลุ่มปลูกพืชผักหมุนเวียนบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๓

          - กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๓

          - กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านขาม หมู่ที่ ๑๔

          - กลุ่มผู้เลี้ยงโค –กระบือ หมู่ที่ ๑๗

          - กลุ่มผู้ทอผ้าและเลี้ยงไหมบ้านระโยงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘

          - กลุ่มเลี้ยงปลานิล  หมู่ที่ ๑๘

          -  กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค บ้านอุดมธรรม หมู่ที่ ๑๙

          - กลุ่มเลี้ยงวัว – ควาย หมู่ที่ ๒๐

          - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว หมู่ที่ ๒๑

๓.๒ กลุ่มออมทรัพย์ ๑ กลุ่ม

๓.๓ กลุ่มเยาวชน ๑ กลุ่ม

๓.๔ กลุ่มแม่บ้าน ๑ กลุ่ม

๓.๕ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ๑ กลุ่ม

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลอุดมธรรม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (1502 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]