ปลัดเทศบาล

นางสาวสาธิตา  ชยารักษ์

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาล

สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.237.71.23
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

รหัสลับ: :
รหัสลับ:
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่ :


สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 16
3.237.xx.xx
54.36.xxx.xxx
92.47.xx.xxx
185.191.xxx.x
5.188.xxx.xx

  ทั้งหมด: 16
 คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ
 

 

 

 

 


(ว่าง)

ปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสาธิตา  ชยารักษ์

รองปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สำนักปลัด

กองคลัง

     กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

     กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม     

  

นางสาวสิริมา  สิลินทบูรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด

     

นางสาวศศนันท์  ปิยารัมย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอาทิตย์  ตั้งฉัตรชัย

หัวหน้าฝ่ายการโยธา  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางพัทญา  ครบสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพัทญา  ครบสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอรุณี  พิมพ์เพราะ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

พันจ่าเอกชำนาญ  ศรีทำนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศุกร์ศิริ  จิตเย็น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายณรงค์ศักดิ์  คงสุขมาก

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวน้ำผึ้ง  หอมนวน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวรมิดา  วิเศษรัมย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายอนุรักษ์  แอมปรัชฌาย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวสรินทิพย์  กองทรัพย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางอรุณี  เอื้ออวยชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 


นายทวีวัฒน์  ทวีวิทยาพัฒน์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวจิดาภา  คงดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

 

 

 


นายสุนันท์  ยอดเครือ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 


นางสาวปนิดา  รักเพื่อน

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลอุดมธรรม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2018-11-14 (1370 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]