ปลัดเทศบาล

นางสาวสาธิตา  ชยารักษ์

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาล

สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.237.71.23
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

รหัสลับ: :
รหัสลับ:
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่ :


สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 19
3.237.xx.xx
185.191.xxx.xx
54.36.xxx.xx
151.62.xxx.xx
185.191.xxx.xx

  ทั้งหมด: 19
 ประวัติความเป็นมา


ประวัติของเทศบาลตำบลอุดมธรรม

เทศบาลตำบลอุดมธรรมได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง ซึ่งได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลกระสังจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ มีผลบังคับในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเปลี่ยนชื่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมธรรมและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลอุดมธรรม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑   มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ที่ตั้งของเทศบาลตำบลอุดมธรรม

เทศบาลตำบลอุดมธรรม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในสิบสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระสัง ประมาณ ๑๐๐ เมตร

ปัจจุบันที่ทำการเทศบาลตำบลอุดมธรรม ตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอกระสัง (หลังเก่า) หมู่ที่ ๙ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการเทศบาลตำบลอุดมธรรม มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลกันทรารมย์, ตำบลเมืองไผ่  อำเภอกระสัง

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลบ้านปรือ, เทศบาลตำบลสองชั้น  อำเภอกระสัง

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองเต็ง  อำเภอกระสัง

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทศบาลตำบลสองชั้น  อำเภอกระสังและอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลกระสัง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๗๒,๕๐๖ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๔๕,๓๑๖.๒๕ ไร่ โดยแยกเป็น

- เขตเทศบาลตำบลกระสัง ๑.๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๑๐๖.๒๕ ไร่

- เขตเทศบาลตำบลอุดมธรรม ๗๐,๗๓๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๔,๒๑๐ ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลอุดมธรรม มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีความลาดชันเล็กน้อยในบางพื้นที่

ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลอุดมธรรม อากาศร้อน แห้งแล้ง

ลักษณะของดิน

เทศบาลตำบลอุดมธรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย

ลักษณะของแหล่งน้ำ

เทศบาลตำบลอุดมธรรม แหล่งน้ำตื้นเขิน ในฤดูแล้ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

เทศบาลตำบลอุดมธรรม เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กและขนาดกลาง

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลอุดมธรรม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (2224 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]